ประเภท การศึกษา
ชื่อ/ร้าน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ
ที่อยู่/สถานที่
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษาตามกระบวนการศึกษาคาทอลิก โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระบบการบริหารที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในกระบวนการคิดและมีทักษะชีวิต
เบอร์ติดต่อ